OIL & GAS TECH ASIA PRE-REGISTRATION SYSTEM

Please fill in basic information: (Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký tham quan)(*)Required
Title: (*)
Name / Họ tên: (*)
Position / Chức vụ:
Company / Công Ty: (*)
Country / Quốc Gia: (*)
Address / Địa chỉ:
City / Thành phố:
Tel: (*)
Fax:
Mobile: (*)
Email: (*)

B. WHAT IS YOUR COMPANY’S MAIN ACTIVITY? / HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA QUÝ CÔNG TY?

C. JOB FUNCTION / CHỨC VỤ CỦA QUÝ VỊ TẠI CÔNG TY ( Tick one only / Chỉ chọn một)
- CEO / Chairman / Owner - Giám Đốc Điều Hành / Chủ Tịch / Chủ Doanh Nghiệp- Vice chairman / Vice Director - Phó Chủ Tịch / Phó Giám Đốc- Consultant - Cố Vấn / Tư Vấn Viên- Manager - Quản Lý / Trưởng Ban- Supervisor - Chuyên Viên / Trưởng phòng / Trưởng nhóm- Engineering / Technician - Kỹ sư / Kỹ Thuật Viên- Laboratories / Researcher - Nhà nghiên cứu thí nghiệm- Marketing / Sales- Purchaser - Thu Mua- Other, please specify - Chức vụ khác:

THANK YOU FOR INTEREST IN VISITING OGTA 2019. SEE YOU AT 21-23 /8/2019.